Nieuws

Biolease Nederland en Biogas Leeuwarden

Biogas Leeuwarden verhoogt biogasvolume in 2018

By | Nieuws | No Comments
Biogas Leeuwarden verhoogt de productie op de Dairy Campus in Leeuwarden van 2 miljoen Nm3 biogas naar 7 miljoen Nm3 biogas per jaar. Momenteel wordt het biogas omgezet naar elektriciteit via een warmtekrachtkoppeling (WKK).

Omzetten van overtollige restwarmte na verbranding van biogas voor het opwekken van elektriciteit in een WKK is lastig. Bovendien heeft omzetting van biogas naar groen gas een hoger financieel rendement dan omzetting naar elektriciteit. Met behulp van een opwaardeerinstallatie wordt de productie verhoogd en omgezet naar groen gas. De opwaardeerinstallatie van Biogas Leeuwarden wordt medio 2018 in gebruik genomen.

Biolease Nederland is een samenwerkingsverband van DMT Environmental Technology, de NOM (Investerings- en Ontwikkelmaatschappij voor Noord-Nederland), Fûns Skjinne Fryske Enerzjy en Brouwer Holding. Biogas Leeuwarden least de opwaardeerinstallatie van Biolease Nederland. De installatie kan volledig worden geleast met een garantie van twaalf jaar.

Interessante links

WABICO-HoSt

Biogasinstallatie WABICO ontvangt ISCC EU-certificaat

By | Nieuws | No Comments
Biogasinstallatie WABICO in Waalwijk heeft het Europese International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)-certificaat ontvangen.

Het ISCC EU-certificaat wordt door de Europese Commissie afgegeven onder de Europese Renewable Energy Directive (RED). Het certificaat wordt uitgereikt aan partijen die de EU-eisen naleven op het gebied van traceerbaarheid van de oorsprong van de gehele toeleveringsketen, duurzame biomassaproductie en broeikasreductie in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Waalwijkse Biomassa Combinatie (WABICO)

De WABICO-installatie wordt commercieel geëxploiteerd en daarnaast gebruikt voor onderzoek naar en ontwikkeling van anaerobische vergistingstechnologieën en optimalisatie van de bestaande technologieën. De installatie is gebouwd en wordt beheerd door HoSt. De installatie staat in het Ecopark in Waalwijk. Het Ecopark bevat grootschalige hernieuwbare energie-installaties voor zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa.

Interessante links

Tankstation Nieuwegein

Rolande LNG verhoogt productie bio-LNG

By | Nieuws | No Comments
Rolande LNG gaat de productie van bio-LNG opschalen door twee biotransformatiestations (BTS) en vier bio-LNG-tankstations in Nederland en België te installeren. De twee BTS’en transformeren lokaal geproduceerd biogas in vloeibare bio-LNG.

Het vloeibaar maken is noodzakelijk om de actieradius groot genoeg te maken voor het wegtransport.

Europese subsidie

Voor dit project heeft Rolande een subsidie ontvangen uit het Connecting Europe Facility-fonds van de EU. Het project is een vervolg op het programma Trans Europese Transportnetwerk uit 2013 waarin Rolande vier LNG tankstations gerealiseerd heeft.

Voordelen LNG en biol-LNG

LNG uit aardgas is een goed alternatief voor diesel in de transportsector. Vrachtwagens op LNG zijn stiller en hebben een lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. Bio-LNG is hernieuwbaar gas en wordt gemaakt uit reststromen als afval, mest of slib.

Interesssante links

Kalveren in gras

SDE+-subsidie najaar 2017 binnenkort opengesteld

By | Nieuws | No Comments
Vanaf dinsdag 3 oktober 2017 wordt de SDE+ subsidie weer opengesteld. In vier weken tijd, tot donderdag 26 oktober 17.00 uur, is € 6 miljard beschikbaar voor duurzame energieopwekking. De subsidie wordt opengesteld voor energie uit biomassa, water, zon en wind.

Evenals tijdens de voorjaarsopenstelling zijn er drie fases met oplopende vergoedingen.

Verlengde levensduur mest co-vergisting

Deze openstelling is de laatste kans voor bestaande vergisters. De categorie verlengde levensduur mest co-vergisting komt na dit jaar niet meer terug.

Mestvergisting

In de najaarsronde kan ook weer worden ingediend voor mestvergisting. Boerderijschaalvergisting tot 400 kW en minimaal 95% mest heeft een eigen categorie met iets hogere bedragen dan co-vergisting. Mestvergisters die meer dan 400 kW willen aanvragen doen mee in de categorie mest co-vergisting. In deze categorie zijn geen capaciteitsgrenzen. De enige voorwaarde is invoeding van minimaal 50% mest.

Interessant links

Start aanleg biogasnetwerk Noord Deurningen

Melkveehouders starten aanleg biogashub in Twente

By | Nieuws | No Comments
In Noord Deurningen gaan zeven melkveehouders biogas produceren door op het eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energie Coöperatie IJskoud. Het biogas wordt via een biogasnetwerk van tien kilometer naar het industrieterrein in Denekamp getransporteerd waar het verschillende bedrijven voorziet van duurzame energie.

Stoom

De zeven melkveehouders bouwen vergisters op hun bedrijven. In deze installaties wordt de dagverse mest van de koeien vergist tot biogas. Het biogas verkopen de melkveehouders via Energie Coöperatie IJskoud aan de afnemers. Bij de afnemers wordt het biogas direct ingezet voor de productie van warmte. Dat is ten opzichte van warmte-krachtkoppeling (generatie van warmte en elektriciteit) een efficiëntere manier om biogas om te zetten in energie (stoom). Een bijkomend voordeel is dat de uitgegiste mest (digestaat) een hogere stikstofbenutting heeft, zodat de melkveehouders aanzienlijk kunnen besparen op de inkoop van kunstmest.

Tweede hub

CCS Energieadvies heeft becijferd dat via het biogasnetwerk Noord Deurningen maximaal 1,6 miljoen m3 biogas per jaar wordt geleverd. IJskoud wil de komende jaren een tweede biogashub opzetten zodat uiteindelijk circa 20 melkveehouders biogas produceren en transporteren.

Steun

De haalbaarheidsstudies zijn destijds uitgevoerd in opdracht van de stichting Duurzaam Noord Deurningen. Nadat de subsidies voor de uitvoering van het project waren gehonoreerd is de Energie Coöperatie IJskoud in mei 2015 opgericht. Het project is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel en van de Rijksoverheid.

Interessante links

Centrale

Magnum-centrale Nuon zet waterstof in

By | Nieuws | No Comments
Gasunie, Vattenfall/Nuon en Statoil starten een innovatieproject om waterstof toe te passen in de elektriciteitsproductie van de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven. Nuon wil per 2023 een van de drie units van de centrale laten overschakelen op waterstof.

Statoil zorgt voor de productie en levering van de benodigde waterstof. Hiervoor wordt Noors aardgas omgezet in waterstof en CO2. De CO2 wordt voor de Noorse kust ondergronds opgeslagen. Gasunie onderzoekt het transport van waterstof naar de Magnum-centrale en de mogelijkheid van tijdelijke opslag.

De drie bedrijven tekenden een memorandum of understanding. Het project draagt bij aan een stapsgewijze vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare vormen van energie. De Magnum-centrale is ontworpen voor de toepassing van meerdere brandstoffen.

Interessante links

Waterstofpilot HyStock Gasunie

Gasunie start waterstofpilot in Groningen

By | Nieuws | No Comments
Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan bij aardgasbuffer Zuidwending in Groningen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof met ongeveer vijfduizend zonnepanelen. Dit pilotproject (HyStock) wordt de eerste power-to-gasfaciliteit in Nederland met een capaciteit van 1 megawatt (MW).

De locatie biedt de mogelijkheid in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes. Met HyStock wil Gasunie de verdere ontwikkeling van de markt voor waterstof stimuleren en nieuwe technieken op grotere schaal toepassen.

Power-to-gasinstallatie

De zonnepanelen worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. 1 MW van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof. Daarvoor worden drie containers geplaatst: één bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof. De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen worden vervoerd naar afnemers in het transport en de industrie. De duurzame energie voor het project is afkomstig van het hoogspanningselektriciteitsnet van Tennet.

Waterstof als energiedrager

Duurzame elektriciteit is vooralsnog moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er bestaat hiervoor nog geen betaalbare accu. In de vorm van waterstof is het wel mogelijk duurzame energie te bewaren. De omzetting naar waterstof door power-to-gas is een veelbelovende technologie waarin de gasinfrastructuur een verbindende rol kan vervullen. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

EnergyStock biedt gasopslagdiensten en heeft het hele jaar door injectie- en uitzendcapaciteit beschikbaar. Gasunie New Energy richt zich op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen naar commerciële toepassingen. Hystock ontvangt subsidie van de Europese Commissie.

Interessante links

Code

Slimme software voor energiedistributienet

By | Nieuws | No Comments
Netbeheerder Cogas Infra en Beheer en startup ValueA starten een proefproject met intelligente software voor het energiedistributienet. De software biedt netbeheerders cruciale informatie over de technische conditie van de distributienetten, de toepassing van duurzame bronnen en energiediefstal.

De intelligente software maakt het ook mogelijk grote hoeveelheden data uit het distributienet te analyseren en te monitoren. Door gegevensbronnen te combineren en data te relateren kunnen energiestromen worden voorspeld. De snelle uitbreiding van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische laadpalen leidt tot onzekerheid over de noodzakelijke investeringen in het laagspanningsnet. Dat geldt ook voor investeringen in het gasdistributienet, nu steeds meer wijken overstappen van aardgas op elektriciteit en warmte. Met de software kan de netbeheerder betere investeringsbeslissingen nemen over uitbreiding, onderhoud en vervanging van de gas- en elektriciteitsnetten.

Aanvullende software

Netbeheerders beschikken al over het Energie Data Service Nederland met een infrastructuur voor gegevensbeheer en berichtenverkeer in de energiemarkt. Met de aanvullende software kan de data efficiënt worden gecombineerd. De software kan de data verwerken van de 15 miljoen slimme meters die Nederland in 2020 telt.

Energy Venture Lab

Het proefproject loopt tot medio 2018. Naast ValuA maakt ook Energy Venture Lab er deel van uit. Dit is een partnerschap van de universiteit Groningen, Gasunie, GasTerra, Energy Academy Europe en ENGIE. Momenteel worden ook mogelijke toepassingen van blockchain-technologie voor de energietransitie verkend.

Interessante links

Groenversnelling

Woningcorporatie combineert hybride warmtepomp met groen gas

By | Nieuws | No Comments
Woningcorporatie Wierden en Borgen en Gasunie zijn in de Groningse gemeenten Winsum en De Marne gestart met de campagne Groenversnelling: ruim 100 woningen van de woningcorporatie combineren een hybride warmtepomp met groen gas.

Hybride warmtepompen kunnen de gasvraag van een woning sterk reduceren en deze volledig CO2-neutraal maken met hernieuwbaar gas. De Groenversnelling is een snel te realiseren duurzame en betaalbare energievoorziening. Woningaanpassingen zijn nauwelijks nodig. Afgelopen maart is Groenversnelling als een van de concrete initiatieven opgenomen in de Green Deal Aardgasvrije wijken.

Gemeente Groningen volgt

Later dit jaar heeft de gemeente Groningen de primeur voor de Groenversnelling bij particuliere woningen. Via de duurzaamheidswinkel Groningen woont SLIM worden naast de hybride warmtepomp ook groengascertificaten aangeboden. Na de start in Groningen kan Groenversnelling regionaal en landelijk van grote betekenis worden bij de te verduurzamen bestaande woningen in Nederland.

Interessante links

Zeewier

Zeewier heeft grote potentie als biomassabron

By | Nieuws | No Comments
Biomassa uit Nederlandse wateren, zoals zeewier, blijkt in 2035 53 PJ aan primaire energie te kunnen leveren. Dit is 26% het totale Nederlandse biomassapotentieel. Dat blijkt uit een studie van DNV GL in opdracht van Gasunie en Natuur & Milieu.

Aquatische biomassa

In 2035 kan in totaal circa 203 PJ aan biomassa beschikbaar zijn voor de productie van groen gas. Zeewier heeft hier een aandeel in van 53 PJ. De energiebron aquatische biomassa (vaak aangeduid als zeewier) bestaat uit waterplanten, zoutwaterlandbouw, micro-algen en zeewier. Zeewier kan op grote schaal geteeld worden op de Noordzee. De windparken op de Noordzee zijn uitermate geschikt voor zeewierboederijen.

Innovatieprogramma

Om het potentieel van zeewier te ontsluiten, bepleiten de opdrachtgevers een krachtig innovatieprogramma en roepen de nieuw te vormen regering hiertoe op. Dit programma moet de efficiënte ontwikkeling van de teelt en meervoudige verwaarding een impuls geven. Bij meervoudige verwaarding worden eerst de hoogwaardige componenten zoals eiwitten en suikers gewonnen voor industriële toepassingen en vervolgens wordt van het gewas groen gas geproduceerd.

Naast zeewier noemt de studie ook afvalhout en agrarische reststromen als potentiële biomassabronnen. Ruim de helft van alle beschikbare biomassa kan omgezet worden in groen gas. Dat is twee keer zoveel energie als de huidige productie van energie uit de huidige windparken in de gehele Noordzee.

Interessante links