Category

Nieuws

Over groen gas Onmisbare schakel in de energietransitie

Tweede ‘groengasboekje’ Groen Gas Nederland en TKI Nieuw Gas

By | Nieuws | No Comments
In het boekje ‘Over groen gas’ geven Groen Gas Nederland en TKI Nieuw Gas een beknopt en geactualiseerd overzicht van de stand van zaken rondom de groengasketens.

Sinds het vorige boekje uit 2017 is er veel gebeurd. Het energiedebat is volop in beweging. Op alle niveaus. Groen gas is een kostenefficiënte oplossing, maar de politiek zou kunnen zorgen voor een beter investeringsklimaat. De publicatie beschrijft logische routes.

Link naar publicatie

Hybride warmtepomp

Hybride warmtepomp en groen gas: best betaalbare oplossing warmtetransitie

By | Nieuws | No Comments
Een in opdracht van minister van Economische Zaken en Klimaat Van ’t Wout verrichte studie van Ecorys concludeert wederom dat de hybride warmtepomp in combinatie met groen gas vrijwel overal in Nederland de meest kostenefficiënte duurzame oplossing is voor de gebouwde omgeving.

Eerdere studies van het Planbureau voor de Leefomgeving en CE Delft toonden dit ook aan. Een coalitie van Techniek Nederland, de stichting Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland wil nu een versnelde uitrol van 1 miljoen hybride warmtepompen tegen het jaar 2030.

De Routekaart Groen Gas beschrijft de opschaling van het benodigde groen gas.

Interessante downloads

Omslag Panorama Groen Gas 2021

Panorama Groen Gas 2021

By | Nieuws | No Comments
Panorama Groen Gas 2021 biedt actuele informatie over productie, technologie, handel en transport van groen gas. Met ruime aandacht voor beproefde productiemethoden, subsidievoorwaarden en regelgeving. De publicatie behandelt de volledige waardeketen van groen gas. Ook komen de uiteenlopende vergistingstechnieken aan bod die momenteel in meer dan 270 installaties in Nederland worden toegepast.

Panorama Groen Gas is een initiatief van de vereniging Groen Gas Producenten, Biogas Branche Organisatie, Groen Gas Nederland, GasTerra, Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Productie: New Energy Coalition.

Interessante links

Logo New Energy Coalition

Webinar Alles over groen gas (10 februari 2021)

By | Nieuws | No Comments
New Energy Coalition organiseert op woensdag 10 februari tussen 16.00 en 17.00 uur een gratis webinar over groen gas onder het motto ‘Alles wat je moet weten om groen gas te begrijpen’.

Wat is groen gas, welke plaats neemt het in ons energiesysteem in en waarom? Wat is de stand van zaken nu en in de toekomst? Moeten we van het gas af? Biomassa exit? Biovergisting wel of niet? Al deze onderwerpen komen aan bod.

Sprekers:

  • Dinand Drankier, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Lars Huigen, Attero
  • Peter Bosma, OrangeGas
  • Ruud Paap, New Energy Coalition
  • Leon Stille, Energy Delta Institute
  • Ton Voncken, Biogas Branche Organisatie

Na afloop ontvangt u het gloednieuwe ‘Panorama groen gas’, een feitelijk naslagwerk van 100 pagina’s over groen gas en alles wat ermee samenhangt.

Meer informatie of aanmelden? Ga naar Webinar Alles over groen gas.

Innovatieagenda Groen Gas

Regering biedt Innovatieagenda Groen Gas aan Tweede Kamer aan

By | Nieuws | No Comments
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 december de TKI Innovatieagenda Groen Gas aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is groen gas onmisbaar voor de energie- en grondstoffenhuishouding van Nederland met name in sectoren die lastig te verduurzamen zijn.

De Innovatieagenda is de eerste stap uit de Routekaart Groen Gas. De Routekaart Groen Gas schetst hoe de productie van groen gas de komende jaren verhoogd kan worden. Innovatie is daarbij cruciaal. De TKI Innovatieagenda heeft vier pijlers. Ten eerste ondersteunen van demonstratietrajecten en marktintroductie, ten tweede vergassingstechnologieën en verfijnen en vervolmaken van vergistingstechnologieën, als derde realiseren maatschappelijk draagvlak en tegengaan van belemmeringen en tenslotte het ontwikkelen van innovaties voor het bredere biogrondstoffensysteem.

Interessante links

Masterclass Biogas (2020)

Online Masterclass Biogas (23 en 24 november 2020)

By | Nieuws | No Comments
Voor de gassector is er maar één weg vooruit: decarbonisatie. Belangrijk onderdeel van het bereiken van dit doel is het vervangen van traditioneel gas door verschillende soorten hernieuwbaar gas, zoals waterstof en biogas.

Op de ochtend van maandag 23 en dinsdag 24 november 2020 organiseren de energie-businessschool Energy Delta Institute (EDI) en European Biogas Association (EBA) de eerste virtuele masterclass Biogas. Deze online training van twee ochtenden neemt de deelnemers in een helikopterview mee langs de belangrijkste onderwerpen van de volledige biogaswaardeketen: van biomassa tot biogasproductie, upgrading, distributie en consumptie.

We kijken voorts naar belemmeringen bij regelgeving en de maatschappelijke acceptatie van hernieuwbaar gas en verschillende toepassingen, bijvoorbeeld in de mobiliteit.

Ben je relatief nieuw in het onderwerp en wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met Nanne Bakker. Mail naar: bakker@energydelta.nl, of bel op:  +31 (0)6 47026911.

Meer informatie en online inschrijven: Masterclass Biogas

Interessante links

The Eurogas Study

Europese studie: hernieuwbaar gas belangrijke pijler kostenefficiënte decarbonisatie

By | Nieuws | No Comments
Op 30 juni verscheen de Europese studie ‘Pathway to a carbon neutral 2050: the role of gas’ uitgevoerd door DNV GL. Uit de studie blijkt dat hernieuwbaar gas een belangrijke pijler is voor kostenefficiënte decarbonisatie van gas.

In 2050 is er ruim 100 miljard m3 aan biogene gassen nodig. Bovendien zijn biogene gassen onmisbaar in de doelstelling van een CO2-neutrale samenleving in 2050.

Link

Gas for Climate 2050

Europese gasinfrabedrijven pleiten voor bindend doel van 10% hernieuwbaar gas in 2030

By | Nieuws | No Comments
Meer aandacht van Brussel voor biomethaan en waterstof kan de kosten voor de energietransitie aanzienlijk beperken. Dat betogen een aantal Europese gasinfrabedrijven in een nieuwe studie van het zogenoemde Gas for Climate-initiatief, uitgevoerd door Guidehouse. Zij pleiten onder meer voor een bindend EU-doel van 10% hernieuwbaar gas – inclusief waterstof – in 2030.

Vorig jaar becijferde onderzoeksbureau Navigant in opdracht van Gas for Climate dat een CO2-vrij energiesysteem in 2050 tot €217 miljard per jaar goedkoper kan zijn indien volop gebruik gemaakt wordt van hernieuwbaar gas en emissieloos waterstof (en dus van bestaande infrastructuur). De belangrijkste financiële besparingen zouden gerealiseerd kunnen worden door het achterwege blijven van investeringen die nodig zijn in een all-electric Europa. Het gaat daarbij vooral om de kosten die horen bij het rigoureus isoleren van bestaande woningen en voor de balancering van het elektriciteitsnet.

Nu is er een vervolgstudie die laat zien wat er nodig is om die besparingen ook daadwerkelijk te realiseren. De hoofdconclusie is dat er in Brussel vier stappen moeten worden gezet. De eerste is een erkenning in wet- en regelgeving dat gasinfrastructuur ook in de komende decennia van belang is voor het energiesysteem. Alleen dan, zo betogen de onderzoekers van Guidehouse (dat Navigant heeft overgenomen), ontstaat er voldoende zekerheid voor bedrijven om langjarige investeringen te doen.

De tweede stap is de introductie van een EU-breed bindend doel voor het aandeel van hernieuwbaar gas en CO2-vrije waterstof. De bedrijven achter Gas for Climate, waaronder het Nederlandse Gasunie, pleiten voor een aandeel van 10% in 2030. Zij wijzen erop dat een dergelijke verplichting in Frankrijk al bestaat en tot succes heeft geleid: vorig jaar zou er elke week een biomethaanfaciliteit zijn geopend. Ook in andere lidstaten hebben specifieke stimuleringspakketten geleid tot een bovengemiddelde opschaling.

Dan moet Brussel ook de grensoverschrijdende handel in biomethaan en waterstof bevorderen, onder andere door een goed functionerend systeem van garanties van oorsprong.

En op de vierde plaats is een verbreding en versterking van het ETS-systeem nodig. Gedacht moet worden aan een minimumprijs en aan de introductie van ‘contracts for difference’ tussen bedrijven en overheden. Laatstgenoemde voorstel is bedoeld om bedrijven die investeren in een doorbraaktechnologie te stimuleren.

Nederland

In de recente publicatie van de Routekaart Groen Gas wordt in Nederland een vergelijkbare optie – de zogenaamde bijmengverplichting – nader bekeken en uitgewerkt.

Interessante links

Beleidsbrief groen gas zet in op actieve stimulering productie

By | Nieuws | No Comments
Op 30 maart 2020 presenteerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een beleidsbrief de Routekaart Groen Gas. Hierin geeft het kabinet haar visie op groen gas als CO2-vrije vervanger van aardgas in de gebouwde omgeving, de industrie en de transportsector. De routekaart noemt een aantal maatregelen en focuspunten om de productie van groen gas in Nederland op te schalen naar 70 PJ (ca. 2 bcm) in 2030: SDE++ en mogelijk alternatieve instrumenten; randvoorwaarden en innovatie; duiding bijdrage aan eindgebruikerssectoren. Het toepassen van duurzaamheidscriteria op de biogene stromen die aan de basis liggen van groen gas is voor het kabinet een randvoorwaarde.

Gerd van de Logt, directeur Groen Gas Nederland ziet veel kansen in de beleidsbrief: “Goed dat nut en noodzaak van groen gas worden onderschreven door het Rijk. Groen gas heeft veel mogelijkheden, maar ook nog wel wat beperkingen om op te schalen. Het document is een startpunt en stevig raamwerk met het Rijk verder te werken de komende jaren.”

Nederland beschikt over een breed scala aan vergistingsmogelijkheden en veelbelovende innovaties op het gebied van vergassingstechnologie. Van de rijkgeschakeerde groengassector vraagt het kabinet professionalisering, kennisdeling en een hogere organisatiegraad. Gerd van de Logt: “Het feit dat het kabinet zich nu uitspreekt voor actieve stimulering van de productie betekent ‘alle hens aan dek’. Dit geeft een enorme impuls aan samenwerking en organisatie in de sector. Groen Gas Nederland zet zich er graag voor in.”

De Routekaart Groen Gas maakt deel uit van een pakket van drie beleidsbrieven over de vergroening van de gasvormige energiedragers in ons energiesysteem. Het betreft: ‘De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst’, ‘Routekaart groen gas’ en de ‘Kabinetsvisie waterstof’. Gas zal in 2050, zo voorspelt het kabinet, 30-50% deel uitmaken van de finale energievraag. Gasvormige energiedragers zijn essentieel voor o.a. de gebouwde omgeving, de energie-intensieve industrie en de transportsector. De moleculen in gasvormige energiedragers zijn ook te benutten ten behoeve van opslag en transport van elektriciteit en als grondstof voor de chemische industrie. Het kabinet is voornemens de komende decennia de rol van aardgas terug te dringen ten gunste van de CO2-vrije gasvormige energiedragers groen gas en waterstof.

Groen gas is opgewaardeerd biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas komt vrij door vergisting of vergassing van biogene reststromen (biomassa), zoals gft-afval, mest of rioolslib. Op dit moment ontwikkelt het kabinet een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa, die in het tweede kwartaal van 2020 wordt verwacht. Deze zal ook gelden voor biomassa ten behoeve van de productie van groen gas.

Groen Gas Nederland vertegenwoordigt meer dan 125 bedrijven en organisaties die organische reststromen via diverse technologieën omzetten in biogas en richt zich op het uitbreiden van de productie en afzet van hernieuwbaar gas.

Voor meer informatie

Groen Gas Nederland
Marieke van der Werf: (06) 50419896.

Interessante links