Category

Nieuws

The Eurogas Study

Europese studie: hernieuwbaar gas belangrijke pijler kostenefficiënte decarbonisatie

By | Nieuws | No Comments
Op 30 juni verscheen de Europese studie ‘Pathway to a carbon neutral 2050: the role of gas’ uitgevoerd door DNV GL. Uit de studie blijkt dat hernieuwbaar gas een belangrijke pijler is voor kostenefficiënte decarbonisatie van gas.

In 2050 is er ruim 100 miljard m3 aan biogene gassen nodig. Bovendien zijn biogene gassen onmisbaar in de doelstelling van een CO2-neutrale samenleving in 2050.

Link

Gas for Climate 2050

Europese gasinfrabedrijven pleiten voor bindend doel van 10% hernieuwbaar gas in 2030

By | Nieuws | No Comments
Meer aandacht van Brussel voor biomethaan en waterstof kan de kosten voor de energietransitie aanzienlijk beperken. Dat betogen een aantal Europese gasinfrabedrijven in een nieuwe studie van het zogenoemde Gas for Climate-initiatief, uitgevoerd door Guidehouse. Zij pleiten onder meer voor een bindend EU-doel van 10% hernieuwbaar gas – inclusief waterstof – in 2030.

Vorig jaar becijferde onderzoeksbureau Navigant in opdracht van Gas for Climate dat een CO2-vrij energiesysteem in 2050 tot €217 miljard per jaar goedkoper kan zijn indien volop gebruik gemaakt wordt van hernieuwbaar gas en emissieloos waterstof (en dus van bestaande infrastructuur). De belangrijkste financiële besparingen zouden gerealiseerd kunnen worden door het achterwege blijven van investeringen die nodig zijn in een all-electric Europa. Het gaat daarbij vooral om de kosten die horen bij het rigoureus isoleren van bestaande woningen en voor de balancering van het elektriciteitsnet.

Nu is er een vervolgstudie die laat zien wat er nodig is om die besparingen ook daadwerkelijk te realiseren. De hoofdconclusie is dat er in Brussel vier stappen moeten worden gezet. De eerste is een erkenning in wet- en regelgeving dat gasinfrastructuur ook in de komende decennia van belang is voor het energiesysteem. Alleen dan, zo betogen de onderzoekers van Guidehouse (dat Navigant heeft overgenomen), ontstaat er voldoende zekerheid voor bedrijven om langjarige investeringen te doen.

De tweede stap is de introductie van een EU-breed bindend doel voor het aandeel van hernieuwbaar gas en CO2-vrije waterstof. De bedrijven achter Gas for Climate, waaronder het Nederlandse Gasunie, pleiten voor een aandeel van 10% in 2030. Zij wijzen erop dat een dergelijke verplichting in Frankrijk al bestaat en tot succes heeft geleid: vorig jaar zou er elke week een biomethaanfaciliteit zijn geopend. Ook in andere lidstaten hebben specifieke stimuleringspakketten geleid tot een bovengemiddelde opschaling.

Dan moet Brussel ook de grensoverschrijdende handel in biomethaan en waterstof bevorderen, onder andere door een goed functionerend systeem van garanties van oorsprong.

En op de vierde plaats is een verbreding en versterking van het ETS-systeem nodig. Gedacht moet worden aan een minimumprijs en aan de introductie van ‘contracts for difference’ tussen bedrijven en overheden. Laatstgenoemde voorstel is bedoeld om bedrijven die investeren in een doorbraaktechnologie te stimuleren.

Nederland

In de recente publicatie van de Routekaart Groen Gas wordt in Nederland een vergelijkbare optie – de zogenaamde bijmengverplichting – nader bekeken en uitgewerkt.

Interessante links

Beleidsbrief groen gas zet in op actieve stimulering productie

By | Nieuws | No Comments
Op 30 maart 2020 presenteerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een beleidsbrief de Routekaart Groen Gas. Hierin geeft het kabinet haar visie op groen gas als CO2-vrije vervanger van aardgas in de gebouwde omgeving, de industrie en de transportsector. De routekaart noemt een aantal maatregelen en focuspunten om de productie van groen gas in Nederland op te schalen naar 70 PJ (ca. 2 bcm) in 2030: SDE++ en mogelijk alternatieve instrumenten; randvoorwaarden en innovatie; duiding bijdrage aan eindgebruikerssectoren. Het toepassen van duurzaamheidscriteria op de biogene stromen die aan de basis liggen van groen gas is voor het kabinet een randvoorwaarde.

Gerd van de Logt, directeur Groen Gas Nederland ziet veel kansen in de beleidsbrief: “Goed dat nut en noodzaak van groen gas worden onderschreven door het Rijk. Groen gas heeft veel mogelijkheden, maar ook nog wel wat beperkingen om op te schalen. Het document is een startpunt en stevig raamwerk met het Rijk verder te werken de komende jaren.”

Nederland beschikt over een breed scala aan vergistingsmogelijkheden en veelbelovende innovaties op het gebied van vergassingstechnologie. Van de rijkgeschakeerde groengassector vraagt het kabinet professionalisering, kennisdeling en een hogere organisatiegraad. Gerd van de Logt: “Het feit dat het kabinet zich nu uitspreekt voor actieve stimulering van de productie betekent ‘alle hens aan dek’. Dit geeft een enorme impuls aan samenwerking en organisatie in de sector. Groen Gas Nederland zet zich er graag voor in.”

De Routekaart Groen Gas maakt deel uit van een pakket van drie beleidsbrieven over de vergroening van de gasvormige energiedragers in ons energiesysteem. Het betreft: ‘De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst’, ‘Routekaart groen gas’ en de ‘Kabinetsvisie waterstof’. Gas zal in 2050, zo voorspelt het kabinet, 30-50% deel uitmaken van de finale energievraag. Gasvormige energiedragers zijn essentieel voor o.a. de gebouwde omgeving, de energie-intensieve industrie en de transportsector. De moleculen in gasvormige energiedragers zijn ook te benutten ten behoeve van opslag en transport van elektriciteit en als grondstof voor de chemische industrie. Het kabinet is voornemens de komende decennia de rol van aardgas terug te dringen ten gunste van de CO2-vrije gasvormige energiedragers groen gas en waterstof.

Groen gas is opgewaardeerd biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas komt vrij door vergisting of vergassing van biogene reststromen (biomassa), zoals gft-afval, mest of rioolslib. Op dit moment ontwikkelt het kabinet een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa, die in het tweede kwartaal van 2020 wordt verwacht. Deze zal ook gelden voor biomassa ten behoeve van de productie van groen gas.

Groen Gas Nederland vertegenwoordigt meer dan 125 bedrijven en organisaties die organische reststromen via diverse technologieën omzetten in biogas en richt zich op het uitbreiden van de productie en afzet van hernieuwbaar gas.

Voor meer informatie

Groen Gas Nederland
Marieke van der Werf: (06) 50419896.

Interessante links

Vertogas

Opnieuw stijging volume groen gas

By | Nieuws | No Comments
In 2019 steeg het gecertificeerde volume groen gas met circa 25% van 115 miljoen m3 in 2018 naar 144 miljoen m3 in 2019. Dit maakte Vertogas bekend. Op basis van hun prognoses verwacht Vertogas voor 2020 een volumegroei groen gas naar circa 180 miljoen m3.

Het aantal geregistreerde producenten is in 2019 toegenomen van 42 naar 52, het aantal handelaren van 57 naar 72 en het aantal eindgebruikers groeide van 35 naar 52.

Interessante links

Nieuw rapport over methanisatie voor het aardgasnet

By | Nieuws | No Comments
Gasunie, GasTerra en DNV GL publiceerden op 13 december 2019 een uitgebreid rapport over methanisatie, ofwel de omzetting van waterstof, kooldioxide en koolmonoxide in methaan dat geschikt is voor het aardgasnet.

Het rapport, Methanisation. Technical Fundamentals and Market Overviews geeft een actueel overzicht van de beschikbare chemische en biologische vormen van methanisatie en behandelt de technische aspecten van deze veelbelovende technologie. Verder bevat het een uitgebreide lijst van methanisatieprojecten en een reeks fabrikantspecifieke factsheets met gedetailleerdere technische en commerciële informatie.

Injectie in aardgasnet

De komende decennia zal bij de verduurzaming van het energiesysteem een belangrijke rol weggelegd zijn voor hernieuwbaar gas. De productie van synthesegas bij de vergassing van biomassa, van waterstof als product van elektrolyse van hernieuwbare energie en van biogas uit anaerobe vergisting maakt methanisatie – de omzetting van waterstof, kooldioxide en koolmonoxide in methaan dat geschikt is voor het aardgasnet – cruciaal als laatste stap in de waardeketen van duurzame bronnen naar methaan dat in het gasnet kan worden geïnjecteerd.

Demo-installaties

In Europa, dat koploper is bij de invoering van duurzame gassen, is de laatste tijd veel vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van diverse duurzame vergassings- en methanisatietechnologieën. Er zijn experimentele en demo-installaties in bedrijf en nieuw ontwikkelde systemen zijn bijna klaar voor implementatie.

De partners die aan dit rapport hebben meegewerkt, beogen met deze publicatie inzichten en kennis te delen om de sector in staat te stellen de productie van hernieuwbaar gas te verhogen.

Links

Integratie

Baseer energiebelasting op CO2

By | Nieuws | No Comments
Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijvoorbeeld groen gas) en elektriciteit (bijvoorbeeld windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijvoorbeeld door isolatie, groengas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen. Zo’n belasting zorgt ervoor dat per wijk de goedkoopste en meest voor hand liggende optie gerealiseerd kan worden. Dat concludeert CE Delft in de studie ‘Opties voor een CO2-afhankelijke energiebelasting’, uitgevoerd voor GasTerra.

De prijs van met aardgas en fossiel opgewekte elektriciteit stijgt voor de energieconsument door een CO2-afhankelijke energiebelasting. Inkomenseffecten kunnen gerepareerd worden met de extra opbrengsten van de CO2-afhankelijke energiebelasting.

Nu is groengas nog 2,5 tot 6 keer zo duur als aardgas en wordt SDE+-subsidie toegekend om het prijsverschil te compenseren. Een CO2-afhankelijke belasting is doelmatiger dan een subsidie, zodat de energieconsument minder kwijt is in vergelijking met de situatie van een ‘platte energiebelasting’ in combinatie met de ODE-heffing. Uit onderzoek in het buitenland concluderen de onderzoekers dat er twee manieren zijn om een CO2-afhankelijke energiebelasting te implementeren: via bronbelasting of eindgebruikersheffing.

Actualisering groengasemissiecijfers

Voor de uitwerking van een CO2-afhankelijke energiebelasting is inzicht nodig in de CO2-emissiecijfers voor verschillende brandstoffen. CE Delft heeft voor Groen Gas Nederland een actualisering van de CO2-kentallen voor productieroutes voor groen gas en bio-LNG uitgevoerd. Bestaande en veelgebruikte overzichten van CO2-kengetallen, zoals www.co2emissiefactoren.nl, hanteren verouderde ketenwaardes voor CO2-emissies. De hedendaagse praktijk voor groen gas is fundamenteel anders, zowel wat betreft vergistingsprocessen als wat betreft nieuwe processen zoals vergassing. Deze studie geeft weer een compleet en actueel beeld.

De emissiereductie van vergistingsketens varieert van 50%-80%, afhankelijk van feedstock en toepassing en kan uitgroeien tot een range van 90-136%. De emissiereductie van vergassingsketens varieert van 75-97% en kan uitgroeien tot een range van 121-160%.

Door de actualisering van deze CO2-kengetallen zijn er betere, onafhankelijke gegevens beschikbaar voor groene gassen.

Links

Groen gas in ontwerp-Klimaatakkoord

By | Nieuws | No Comments
Vrijdag 21 december is het ontwerp-Klimaatakkoord gepubliceerd. Ook groen gas is daarin opgenomen. De sector heeft plannen om 2 miljard m3 groen gas te maken dat kan bijdragen aan de doelstellingen in de gebouwde omgeving. Een deel kan ook worden ingezet voor industrie en voor mobiliteit.

In de loop van 2019 zal de Rijksoverheid in samenwerking met de sector detaillering uitwerken in de vorm van een Routekaart groen gas.

Interesssante links

Geslaagde toets op Klimaatakkoord-plannen groen gas

By | Nieuws | No Comments
CE Delft heeft op verzoek van Groen Gas Nederland een objectieve toets uitgevoerd naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de groengasplannen in het lopende Klimaatakkoord.

De conclusie is dat groen gas een realistisch potentieel heeft van 70 PJ (2 miljard m3) per jaar in 2030. Dat levert een CO2-emissiereductie op van 3,6 Mton per jaar, plus 1-2 Mton per jaar aan negatieve emissies. De totale emissiereductie is daarmee 4,6-5,6 Mton per jaar, met een nationale kosteneffectiviteit van 140 euro/tCO2.

CE Delft is tevens gevraagd een voorstel te doen voor toekomstbestendige beleidsinstrumenten waarbij de SDE stapsgewijs uitgefaseerd kan worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft recentelijk in de Tweede Kamer – mede naar aanleiding van de motie Mulder c.s. – toegezegd dat er een Routekaart Groen Gas komt om de opschaling van groen gas verder mogelijk te maken. Dit rapport is op te vatten als een eerste aanloop naar deze Routekaart.

Interessante links

Vertogas

Miljoenste GVO uitgereikt

By | Nieuws | No Comments
Certificeringsinstantie Vertogas heeft in oktober de miljoenste Garantie van Oorsprong (GVO) uitgegeven over kalenderjaar 2018. Dat staat gelijk aan 100 miljoen m3 groen gas ingevoed in het gastransportnetwerk in Nederland. Vertogas verwacht over 2018 als geheel zo’n 1,2 miljoen Garanties van Oorsprong te zullen uitgeven. In 2017 werd 98 miljoen m3 gecertificeerd.

Volgens Vertogas is de lijn stijgend. Uit het Klimaatakkoord zou blijken dat er vraag is naar twee miljard  m3 duurzame gassen in 2030 voor de gebouwde omgeving. De markt werkt daar volgens Marco Middelkoop, directeur van Vertogas, naartoe: de technieken om verder op te schalen naar substantieel hogere volumes zijn beschikbaar.

Over Vertogas

Vertogas, een dochterbedrijf van Gasunie, treedt sinds 1 januari 2015 op namens de minister van Economische Zaken en Klimaat als onafhankelijke certificeringsinstantie van hernieuwbaar gas (groen gas). Ze voert haar taak uit op basis van nieuwe energiewetgeving, waarin ook de certificering van hernieuwbare energie is opgenomen. Vertogas bevestigt met haar certificaten de groene oorsprong van hernieuwbaar gas uit biomassa. Dit is van belang voor de ontwikkeling van een duurzame groengasmarkt, die zal bijdragen aan de beoogde CO2-vrije energievoorziening in 2050.

Interesssante links

Booster

Groengas-booster in Wijster: pilot Attero, Gasunie en Enexis

By | Nieuws | No Comments
Attero start een pilot met Gasunie Transport Services (GTS) en Enexis voor een grote compressor (booster) die het regionale aanbod van groen gas verbindt met de landelijke vraag. De booster wordt gebouwd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe).

Attero produceert in Wijster meer dan 10 miljoen m3 groen gas. Groen gas wordt bij voorkeur zo lokaal mogelijk ingevoed in het lagedruknet en direct door de omliggende huishoudens en industrie gebruikt.

Onbeperkte afzetmogelijkheden

Attero wil de productie van groen gas in Wijster uitbreiden, maar kan een grotere productie in de zomer lokaal niet kwijt. In de zomerperiode is de lokale vraag naar gas laag, terwijl de productie van groen gas continu blijft. Met de inzet van de booster kan de productie het gehele jaar ingevoed worden omdat het landelijk net onbeperkte afzetmogelijkheden biedt. Hierdoor kunnen ook andere biogasleveranciers aangesloten worden, omdat afzet verzekerd is via het landelijke net gedurende het hele jaar. De groengas-booster comprimeert het overtollige groen gas voor het landelijke hogedruknet.

Interessante links