Category

Nieuws

Bouw biogasinstallatie HoSt in Marrum

Monomestvergisters in Marrum en Alphen-Chaam

By | Nieuws | No Comments
HoSt bouwt twee groengasmonomestvergisters, een in het Friese Marrum en in de andere in het Noord-Brabantse Alphen-Chaam. Het biogas ontstaat uit het vergisten van 95% mest aangevuld met maximaal 5% co-producten en wordt in de installatie opgewaardeerd naar groen gas. Beide projecten ontvangen SDE+-subsidie. In het voorjaar van 2019 zijn de installaties operationeel.

Marrum

De volledig autonome installatie in Marrum verwerkt jaarlijks ruim 35.000 ton mest en produceert jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 groen gas met aardgaskwaliteit. Dit groen gas wordt ingevoed op het gasnetwerk. Naast de groengasproductie worden hoogwaardige meststoffen verwerkt voor lokale afzet in de landbouw en gebruikt als grondstof. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt na hygiënisatie geëxporteerd.

Alphen-Chaam

Voor de installatie in Alphen-Chaam is via crowdfunding € 1,1 miljoen opgehaald. De installatie verwerkt ruim 43.000 ton mest per jaar en produceert jaarlijks 2,4 miljoen Nm3 groen gas voor invoeding op het gasnet. Het digestaat wordt gescheiden: de dunne fractie is bestemd voor akkerbouwers, de dikke fractie wordt geëxporteerd.

Geavanceerde technieken

In beide projecten wordt een geavanceerde gasbehandelingstechniek toegepast voor het opwaarderen van het biogas naar groen gas. Voor het warmteverbruik van de installaties wordt een warmtepomp ingezet voor een hoog rendement. De opslag in gesloten ruimtes en de vrijkomende lucht wordt eerst behandeld met een geavanceerde luchtbehandelingstechniek om stankoverlast te voorkomen.

Interessante links

Overhandiging eindrapportage aan Ed Nijpels 20 juni 2018 groter

Duurzame koplopers doen aanbevelingen voor ontwikkeling bio-based economie en CO2-reductie.

By | Nieuws | No Comments
Een consortium bedrijven dat streeft naar meer gebruik van duurzame grondstoffen heeft vandaag de eindrapportage ‘Business met biomassa en biobased gas’ overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad van het toekomstige Klimaatakkoord. Duurzame koplopers DSM, AkzoNobel Specialty Chemicals, FrieslandCampina, Suikerunie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe hebben onder leiding van CE Delft samen met de Rijksoverheid gekeken naar een slimmere inzet van biomassa. Hoofdconclusie is dat een stimuleringskader dat stuurt op CO2-reductie via zowel grondstoffen als energie, leidt tot businesscases voor de optimale verwaarding van biomassastromen.

De Green Deal is een initiatief van Groen Gas Nederland. Algemeen directeur Gerd van de Logt: ‘We willen de meest duurzame stappen met biomassa gaan maken. We introduceren meervoudige verwaarding van biomassa als basis voor de toekomstige praktijk. Cascadering en inzet voor grondstoffen staat voorop. Ook hernieuwbare gassen kunnen worden ingezet voor grondstoffen. Dat is een uniek signaal uit de energiesector en past ook bij de eigenschappen van duurzame gassen. Nederland kan daarmee een sprong gaan maken in de ontwikkeling van een duurzaam verantwoorde biobased economie.’

Overhandiging eindrapportage Business met biomassa en biobased gas aan Ed Nijpels 20 juni 2018

V.l.n.r: Ed Nijpels (Voorzitter Klimaatberaad), Frans Rooijers & Cor Leguijt (CE Delft), Marieke van der Werf (Groen Gas Nederland). Foto: Dimmy Olijerhoek Fotografie.

Meervoudige verwaarding van biomassa: grondstoffen en energie in één proces

Het slim gebruiken van duurzame biomassa is één van de pijlers van een klimaat neutrale en circulaire economie. Duurzame biomassa is niet oneindig beschikbaar, zeker niet in het – qua oppervlakte – kleine Nederland. Het is volgens de deelnemende partijen dan ook cruciaal om biomassastromen meervoudig te verwaarden. De bedrijven zien kansen voor innovatieve technieken als bio-raffinage, waste-to-chemicals, vergassing en het herwinnen van mineralen uit dierlijke mest. Bij meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: eerst worden hoogwaardige grondstoffen aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels en binnen hetzelfde proces wordt hernieuwbaar ofwel groen gas gewonnen. Aangezien dit gas hernieuwbare koolstoffen bevat, zijn ook daaruit weer duurzame materialen te maken. Ook kan afval en biomassa worden gebruikt om daaruit nieuwe grondstoffen en producten te maken. Beide routes leiden daarmee tot CO2-reductie.

Noodzaak om te beginnen, want geen duurzame alternatieven

Als het gaat om hernieuwbare grondstoffen zijn er geen of nauwelijks duurzame alternatieven voor biomassa. Projecten voor meervoudige verwaarding zijn echter complex en komen moeilijk van de grond. Omdat vanuit de klimaatdoelstellingen de tijd begint te dringen, willen de ondertekenaars van de Green Deal daar op korte termijn verandering in brengen. Onder andere door zelf te investeren in demo-installaties en de weg naar opschaling vrij te maken. De belangrijkste oproep van de duurzame koplopers is om een nieuw stimuleringskader te ontwikkelen dat stuurt op de gecombineerde winning van groene grondstoffen en duurzame energie. In Nederland zijn de eerste veelbelovende innovaties gestart. Voor de structurele uitrol heeft de industrie wetgeving nodig die de meervoudige inzet van biomassa blijvend stimuleert.

Ed Nijpels zei bij het in het ontvangst nemen van het rapport, dat hij in de aanbevelingen ‘opnieuw een voorbeeld ziet van het bij elkaar komen van energietransitie en circulaire economie’. Hij gaf aan het rapport door te geleiden naar de klimaattafels.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marieke van der Werf: tel. 06-50419896

Interessante link

Overhandiging rapport Green Liaisons op 23 april 2018

Rapport Green Liaisons toont belang hernieuwbare gassen in energie- en grondstoffenhuishouding

By | Nieuws | No Comments
Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag, op 23 april 2018 in Den Haag het rapport Green Liaisons, hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen. Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050 in ontvangst genomen. Voorzitter Ulco Vermeulen van Groen Gas Nederland benadrukte bij de overhandiging dat dit het eerste rapport is waarin de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof zo specifiek in kaart is gebracht. Hij stelde dat door te innoveren in groen gas de industrie al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik kan verduurzamen. Kirsten Wilkeshuis, plaatsvervangend directeur van Netbeheer Nederland heeft tegelijkertijd een rapport aan EZK overhandigd over de investeringen die netbeheerders kunnen doen om de groei van hernieuwbaar gas tot 3 miljard m3 mogelijk te maken.

Green Liaisons, opgesteld door adviesbureau De Gemeynt, in opdracht van KVGN, Groen Gas Nederland, TKI Nieuw Gas, GasTerra en Gasunie, toont aan dat hernieuwbaar gas de komende decennia nodig is om als energiebron én als grondstof bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening. Hernieuwbaar gas biedt vooral uitkomst waar andere duurzame oplossingen niet of onvoldoende inzetbaar zijn. Dit geldt met name voor toepassingen in de industrie die afhankelijk zijn van hogetemperatuurwarmte. De industrie heeft daarnaast de uitdaging om grondstoffen te verduurzamen. Alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa zijn duurzame materialen te maken. Het rapport schetst hoe de komende decennia hernieuwbaar gas steeds meer wordt ingezet als grondstof, naast de toepassing als duurzame energie.

Het rapport verschijnt op het moment dat het overleg over CO2-reductie plaatsvindt aan diverse klimaattafels. Directeur Groen Gas Nederland Gerd van de Logt hoopt dat het rapport ervoor helpt zorgen dat in het overleg aan de klimaattafels het besef groeit dat energietransitie het niet alleen moet hebben van duurzame stroom (elektronen), maar ook van groene moleculen, groene koolstofmoleculen in het bijzonder. “Het rapport gaat uit van succesvolle realisatie van doelstellingen voor besparing, elektrificatie en warmtenetten. Als het allemaal lukt dan kan het aandeel fossiele moleculen teruglopen van 80% nu naar 40-60%. Groene moleculen zijn hard nodig om ook die resterende 40-60% tijdig af te bouwen. Met betere, innovatieve technieken in aantocht zijn het vooral hernieuwbare gassen die een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kunnen geven. Een tweede impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben.”

Het rapport becijfert dat Nederland rond 2050 ongeveer 11 miljard m3 hernieuwbaar gas kan produceren, resulterend in een totale CO2-reductie van circa 17 megaton. In 2030 is dit 2,6 miljard m3, goed voor 4-5 megaton CO2-reductie. Met een samenhangend ontwikkelprogramma is dit realiseerbaar. De doorontwikkeling van vergisting is een belangrijke pijler. Bijvoorbeeld met superkritische watervergassing dat voor 2020 zal worden opgeschaald. Reststromen worden dan gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is. Ook bioraffinage in combinatie met zeewier kan fors bijdragen aan zowel de eiwittransitie als energietransitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten.

Kirsten Wilkeshuis van Netbeheer Nederland gaf bij de overhandiging van het rapport aan dat de € 300 miljoen aan kosten voor netaanpassingen relatief laag zijn, maar dat wel aanpassingen in de regulering nodig zijn om dit goed van de grond te krijgen.

Interessante links

Crowdfunding Agro Giethoorn Energie

Crowdfunding voor twee biovergistingsprojecten

By | Nieuws | No Comments
Oneplanetcrowd financiert een monomestvergister voor Van Eijck Groengas uit Noord-Brabant. Hiervoor is eind maart 1,1 miljoen euro opgehaald. Agro Giethoorn Energie staat op dit moment online voor het publiek om een lening te verstrekken voor een investering in de bestaande exploitatie van twee operationele vergistingsinstallaties.

De financiering van Oneplanetcrowd betreft een achtergestelde lening en is een aanvulling op het aandelenkapitaal van de initiatiefnemer en de bancaire financiering. Oneplanetcrowd selecteert de ondernemers. Ze moeten een biogasinstallatie kunnen exploiteren en daarnaast toegang hebben tot de benodigde mest en bijproducten.

Oneplanetcrowd investeert sinds 2012 in projecten voor duurzame energie. Eerder is een biomassawarmteproject van BeGreen gefinancierd.

Interessante links

Eerste biogasinstallatie Belgie

Eerste groengasinstallatie in België

By | Nieuws | No Comments
Bright Biomethane uit Enschede levert een biogasopwerkings­systeem voor het Energie Conversie Park in Beerse.

De biogasopwerkingsinstallatie is bestemd voor IOK Afvalbeheer, een afvalbeheer­organisatie voor verschillende gemeenten in het noorden van België. De installatie is geschikt voor 150 Nm3 biogas per uur in de eerste fase en 400 Nm3 biogas per uur in de nabije toekomst.

Groen gas van gft-afval

Op een van de energieparken van IOK Afvalbeheer wordt biogas geproduceerd door anaerobe droge vergisting van gft-afval van huishoudens in de regio Kempen. Circa 25% van het biogas zal worden gebruikt voor de productie van groen gas. De overige 75% wordt door een WKK omgezet naar warmte en elektriciteit en (her)gebruikt door de biogas- en opwerkinginstallatie. In de toekomst zal de energieproductie verschuiven naar een toename van de groengasproductie. Het systeem van Bright Biomethane is eenvoudig uit te breiden.

Interessante links

Installatie

Europese kaart hernieuwbaar gas 2018

By | Nieuws | No Comments
Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) hebben de Europese Biomethaankaart 2018 uitgebracht. De kaart bevat de hernieuwbaargasinstallaties in Europa met locaties. Meer dan 500 installaties zijn opgenomen. De kaart is gebaseerd op actuele informatie van biogasverenigingen, energie-instellingen en bedrijven.

De kaart geeft specifieke informatie over iedere installatie, dwz. over de aansluiting op het gasleidingnet, de invoedingscapaciteit, het gebruikte substraat, het opwaarderingsproces en de datum waarop de installatie in gebruik werd genomen. Grensoverschrijdende verbindingen met interconnectors en pijpleidingen worden ook weergegeven. Daarnaast levert de kaart aanvullende gegevens over de ontwikkeling van de Europese hernieuwbaargasmarkt, de verspreiding van installaties in de Europese landen en voorspellingen over de productie tot 2037. 

Interessante links

Bos

Hernieuwbaar gas om klimaatdoelen te halen kan Europa € 140 miljard per jaar besparen

By | Nieuws | No Comments
Onderzoek van de Europese Gas for Climate-groep laat zien dat de productie van hernieuwbaar gas tussen nu en 2050 kan toenemen naar meer dan 120 miljard m3 per jaar, daarbij inbegrepen hernieuwbare waterstof en biomethaan.

Het onderzoek biedt een uitgewerkt plan om het doel van het Parijs-akkoord, geen uitstoot van broeikassen in de EU in 2050, op een kosteneffectieve manier te halen. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecofys.

Besparing

Op basis van de bestaande gasinfrastructuur kan hernieuwbaar gas gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, hernieuwbare elektriciteitsproductie als aanvulling op zonne- en windenergie en als brandstof voor het zware transport. Deze toepassingen betekenen een besparing van ongeveer 140 miljard euro per jaar in 2050 vergeleken met een toekomstig energiesysteem zonder gas.

Gas for Climate

De Gas for Climate-groep is in 2017 opgericht en bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven (Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam en TIGF) en twee verenigingen in de hernieuwbare gasindustrie (European Biogas Assocation en Consorzio Italiano Biogas).

Interessante links

OrangeGas tankstation met tankwagen

OrangeGas breidt uit naar Duitsland

By | Nieuws | No Comments
OrangeGas heeft dertien cng-tankstations aangekocht in de Duitse regio Nordrhein-Westfalen. Voor de Duitse markt is een eigen directeur aangesteld. In eerste instantie starten de stations met aardgas. Binnen vijf jaar wordt het aardgas geleidelijk vervangen door 100% groen gas.

De ambitie is de komende jaren in Duitsland nog eens honderdvijftig stations te openen waar aardgas en cng getankt kan worden. Voor de volgende 30 tot 50 station bestaan concrete plannen.

Europese speler

Met de aankoop van de dertien tankstations was circa 1 miljoen euro gemoeid. De totale omzet van OrangeGas stijgt door de uitbreiding naar Duitsland met 10 procent. Volkswagen zet fors in op cng, onder meer met steun van de Duitse politiek. OrangeGas heeft ook concrete plannen om stations in België te openen en heeft interesse in Zweden en Engeland. Doel is om uiteindelijk duizend tankstations in Europa te realiseren en uit te groeien tot de grootste exploitant van duurzame brandstoffen van Europa. In Nederland verkoopt het bedrijf groen gas op zeventig locaties.

Interessante links