Nieuws

OrangeGas tankstation met tankwagen

OrangeGas breidt uit naar Duitsland

By | Nieuws | No Comments
OrangeGas heeft dertien cng-tankstations aangekocht in de Duitse regio Nordrhein-Westfalen. Voor de Duitse markt is een eigen directeur aangesteld. In eerste instantie starten de stations met aardgas. Binnen vijf jaar wordt het aardgas geleidelijk vervangen door 100% groen gas.

De ambitie is de komende jaren in Duitsland nog eens honderdvijftig stations te openen waar aardgas en cng getankt kan worden. Voor de volgende 30 tot 50 station bestaan concrete plannen.

Europese speler

Met de aankoop van de dertien tankstations was circa 1 miljoen euro gemoeid. De totale omzet van OrangeGas stijgt door de uitbreiding naar Duitsland met 10 procent. Volkswagen zet fors in op cng, onder meer met steun van de Duitse politiek. OrangeGas heeft ook concrete plannen om stations in België te openen en heeft interesse in Zweden en Engeland. Doel is om uiteindelijk duizend tankstations in Europa te realiseren en uit te groeien tot de grootste exploitant van duurzame brandstoffen van Europa. In Nederland verkoopt het bedrijf groen gas op zeventig locaties.

Interessante links

Zitta Biogas Chemelot

Grootschalige biogasinstallatie moet duurzaamheid Chemelot vergroten

By | Nieuws | No Comments
Op industrieterrein Chemelot wordt een biogasinstallatie gebouwd die ongeveer 700 kton varkensmest gaat omzetten naar 40 miljoen m3 biogas bestemd voor kunstmestproductie. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee komen alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar voor de landbouw.

Droge meststof en vloeibare kunstmest

Door de varkensmest zo vers mogelijk te verwerken neemt de milieubelasting door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven navenant af. 4,5 miljoen kg fosfaat wordt omgezet naar droge meststof voor export. Daarnaast wordt ongeveer 2 miljoen kg stikstof opgevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest. Door gebruik te maken van de restwarmte op Chemelot is de efficiency van de installatie aanzienlijk hoger dan die van conventionele biogasinstallaties.

Zitta Biogas Chemelot

De biogasinstallatie is een initiatief van OCI Nitrogen en Re-N Technology. Zij exploiteren de installatie onder de naam Zitta Biogas Chemelot. De provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning verleend. De haalbaarheid is mede afhankelijk van de toekenning van SDE+. De biogasinstallatie moet rond 2020 in bedrijf zijn.

Interessante links

Hout

Plan nodig voor import houtpellets

By | Nieuws | No Comments
Martien Visser van Gasunie pleit in Energiepodium voor een plan voor geïmporteerde houtpellets. Hij baseert zich onder meer op een recente studie van PBL en ECN naar een emissiearm energiesysteem in 2050 waarbij het aandeel biomassa in 2050 drie keer zo hoog zal zijn als nu. Het plan is noodzakelijk omdat na 2025 de subsidies voor meestook van houtpellets vervallen.

Gecertificeerde import houtpellets

Voor de binnenlandse behoefte aan biomassa is import noodzakelijk. Visser stelt import voor uit dunbevolkte landen. Via certificering wordt duurzame productie, oogst verwerking en transport gegarandeerd. Vanaf 2025 kunnen 60 petajoule aan houtpellets (nu nog gebruikt voor meestook) op industriële schaal via vergassing worden omgezet naar groen gas. Dat levert 1,5 miljard m3 groen gas op voor 1 miljoen CO2-vrije woningen of bij het gebruik van hybride warmtepompen zelfs 3 miljoen woningen. Parallel kan deze biomassastroom geleidelijk worden ingezet als grondstof voor de industrie.


Gate terminal biomassa

Voor de verwerking van houtpellets zijn vergassingsinstallaties nodig analoog aan het businessmodel van de LNG-terminal van Gate terminal waarbij concurrerende marktpartijen op de wereldmarkt gecertificeerde houtpellets kopen, in een vergassingsterminal omzetten naar gas en vervolgens verhandelen.

Dr.ir. Martien Visser is lector aan de Hanzehogeschool Groningen en manager Corporate Strategy bij Gasunie.

Interessante links

Biolease Nederland en Biogas Leeuwarden

Biogas Leeuwarden verhoogt biogasvolume in 2018

By | Nieuws | No Comments
Biogas Leeuwarden verhoogt de productie op de Dairy Campus in Leeuwarden van 2 miljoen Nm3 biogas naar 7 miljoen Nm3 biogas per jaar. Momenteel wordt het biogas omgezet naar elektriciteit via een warmtekrachtkoppeling (WKK).

Omzetten van overtollige restwarmte na verbranding van biogas voor het opwekken van elektriciteit in een WKK is lastig. Bovendien heeft omzetting van biogas naar groen gas een hoger financieel rendement dan omzetting naar elektriciteit. Met behulp van een opwaardeerinstallatie wordt de productie verhoogd en omgezet naar groen gas. De opwaardeerinstallatie van Biogas Leeuwarden wordt medio 2018 in gebruik genomen.

Biolease Nederland is een samenwerkingsverband van DMT Environmental Technology, de NOM (Investerings- en Ontwikkelmaatschappij voor Noord-Nederland), Fûns Skjinne Fryske Enerzjy en Brouwer Holding. Biogas Leeuwarden least de opwaardeerinstallatie van Biolease Nederland. De installatie kan volledig worden geleast met een garantie van twaalf jaar.

Interessante links

WABICO-HoSt

Biogasinstallatie WABICO ontvangt ISCC EU-certificaat

By | Nieuws | No Comments
Biogasinstallatie WABICO in Waalwijk heeft het Europese International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)-certificaat ontvangen.

Het ISCC EU-certificaat wordt door de Europese Commissie afgegeven onder de Europese Renewable Energy Directive (RED). Het certificaat wordt uitgereikt aan partijen die de EU-eisen naleven op het gebied van traceerbaarheid van de oorsprong van de gehele toeleveringsketen, duurzame biomassaproductie en broeikasreductie in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Waalwijkse Biomassa Combinatie (WABICO)

De WABICO-installatie wordt commercieel geëxploiteerd en daarnaast gebruikt voor onderzoek naar en ontwikkeling van anaerobische vergistingstechnologieën en optimalisatie van de bestaande technologieën. De installatie is gebouwd en wordt beheerd door HoSt. De installatie staat in het Ecopark in Waalwijk. Het Ecopark bevat grootschalige hernieuwbare energie-installaties voor zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa.

Interessante links

Tankstation Nieuwegein

Rolande LNG verhoogt productie bio-LNG

By | Nieuws | No Comments
Rolande LNG gaat de productie van bio-LNG opschalen door twee biotransformatiestations (BTS) en vier bio-LNG-tankstations in Nederland en België te installeren. De twee BTS’en transformeren lokaal geproduceerd biogas in vloeibare bio-LNG.

Het vloeibaar maken is noodzakelijk om de actieradius groot genoeg te maken voor het wegtransport.

Europese subsidie

Voor dit project heeft Rolande een subsidie ontvangen uit het Connecting Europe Facility-fonds van de EU. Het project is een vervolg op het programma Trans Europese Transportnetwerk uit 2013 waarin Rolande vier LNG tankstations gerealiseerd heeft.

Voordelen LNG en biol-LNG

LNG uit aardgas is een goed alternatief voor diesel in de transportsector. Vrachtwagens op LNG zijn stiller en hebben een lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. Bio-LNG is hernieuwbaar gas en wordt gemaakt uit reststromen als afval, mest of slib.

Interesssante links

Kalveren in gras

SDE+-subsidie najaar 2017 binnenkort opengesteld

By | Nieuws | No Comments
Vanaf dinsdag 3 oktober 2017 wordt de SDE+ subsidie weer opengesteld. In vier weken tijd, tot donderdag 26 oktober 17.00 uur, is € 6 miljard beschikbaar voor duurzame energieopwekking. De subsidie wordt opengesteld voor energie uit biomassa, water, zon en wind.

Evenals tijdens de voorjaarsopenstelling zijn er drie fases met oplopende vergoedingen.

Verlengde levensduur mest co-vergisting

Deze openstelling is de laatste kans voor bestaande vergisters. De categorie verlengde levensduur mest co-vergisting komt na dit jaar niet meer terug.

Mestvergisting

In de najaarsronde kan ook weer worden ingediend voor mestvergisting. Boerderijschaalvergisting tot 400 kW en minimaal 95% mest heeft een eigen categorie met iets hogere bedragen dan co-vergisting. Mestvergisters die meer dan 400 kW willen aanvragen doen mee in de categorie mest co-vergisting. In deze categorie zijn geen capaciteitsgrenzen. De enige voorwaarde is invoeding van minimaal 50% mest.

Interessant links

Start aanleg biogasnetwerk Noord Deurningen

Melkveehouders starten aanleg biogashub in Twente

By | Nieuws | No Comments
In Noord Deurningen gaan zeven melkveehouders biogas produceren door op het eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energie Coöperatie IJskoud. Het biogas wordt via een biogasnetwerk van tien kilometer naar het industrieterrein in Denekamp getransporteerd waar het verschillende bedrijven voorziet van duurzame energie.

Stoom

De zeven melkveehouders bouwen vergisters op hun bedrijven. In deze installaties wordt de dagverse mest van de koeien vergist tot biogas. Het biogas verkopen de melkveehouders via Energie Coöperatie IJskoud aan de afnemers. Bij de afnemers wordt het biogas direct ingezet voor de productie van warmte. Dat is ten opzichte van warmte-krachtkoppeling (generatie van warmte en elektriciteit) een efficiëntere manier om biogas om te zetten in energie (stoom). Een bijkomend voordeel is dat de uitgegiste mest (digestaat) een hogere stikstofbenutting heeft, zodat de melkveehouders aanzienlijk kunnen besparen op de inkoop van kunstmest.

Tweede hub

CCS Energieadvies heeft becijferd dat via het biogasnetwerk Noord Deurningen maximaal 1,6 miljoen m3 biogas per jaar wordt geleverd. IJskoud wil de komende jaren een tweede biogashub opzetten zodat uiteindelijk circa 20 melkveehouders biogas produceren en transporteren.

Steun

De haalbaarheidsstudies zijn destijds uitgevoerd in opdracht van de stichting Duurzaam Noord Deurningen. Nadat de subsidies voor de uitvoering van het project waren gehonoreerd is de Energie Coöperatie IJskoud in mei 2015 opgericht. Het project is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel en van de Rijksoverheid.

Interessante links

Centrale

Magnum-centrale Nuon zet waterstof in

By | Nieuws | No Comments
Gasunie, Vattenfall/Nuon en Statoil starten een innovatieproject om waterstof toe te passen in de elektriciteitsproductie van de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven. Nuon wil per 2023 een van de drie units van de centrale laten overschakelen op waterstof.

Statoil zorgt voor de productie en levering van de benodigde waterstof. Hiervoor wordt Noors aardgas omgezet in waterstof en CO2. De CO2 wordt voor de Noorse kust ondergronds opgeslagen. Gasunie onderzoekt het transport van waterstof naar de Magnum-centrale en de mogelijkheid van tijdelijke opslag.

De drie bedrijven tekenden een memorandum of understanding. Het project draagt bij aan een stapsgewijze vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare vormen van energie. De Magnum-centrale is ontworpen voor de toepassing van meerdere brandstoffen.

Interessante links

Waterstofpilot HyStock Gasunie

Gasunie start waterstofpilot in Groningen

By | Nieuws | No Comments
Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan bij aardgasbuffer Zuidwending in Groningen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof met ongeveer vijfduizend zonnepanelen. Dit pilotproject (HyStock) wordt de eerste power-to-gasfaciliteit in Nederland met een capaciteit van 1 megawatt (MW).

De locatie biedt de mogelijkheid in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes. Met HyStock wil Gasunie de verdere ontwikkeling van de markt voor waterstof stimuleren en nieuwe technieken op grotere schaal toepassen.

Power-to-gasinstallatie

De zonnepanelen worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. 1 MW van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof. Daarvoor worden drie containers geplaatst: één bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof. De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen worden vervoerd naar afnemers in het transport en de industrie. De duurzame energie voor het project is afkomstig van het hoogspanningselektriciteitsnet van Tennet.

Waterstof als energiedrager

Duurzame elektriciteit is vooralsnog moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er bestaat hiervoor nog geen betaalbare accu. In de vorm van waterstof is het wel mogelijk duurzame energie te bewaren. De omzetting naar waterstof door power-to-gas is een veelbelovende technologie waarin de gasinfrastructuur een verbindende rol kan vervullen. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

EnergyStock biedt gasopslagdiensten en heeft het hele jaar door injectie- en uitzendcapaciteit beschikbaar. Gasunie New Energy richt zich op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen naar commerciële toepassingen. Hystock ontvangt subsidie van de Europese Commissie.

Interessante links