Detailontwerp

Om een goed programma van eisen op te kunnen stellen voor de offerteaanvraag is het van groot belang dat de massa- en energiebalans sluitend zijn en dat helder is welke minimumkwaliteit van de installatieonderdelen wordt gevraagd om een goede werking van de biogasinstallatie te bereiken. Dit resulteert in een installatieontwerp dat aan leveranciers in de biogassector kan worden aangeboden en waarbij een goed onderhoudscontract kan worden opgesteld.

Aanvraag offertes

Bij de selectie van mogelijke leveranciers speelt een aantal zaken een rol die tegen elkaar afgewogen moeten worden:

 • Verhouding prijs-kwaliteit
 • Service (bij installatie en onderhoud)
 • Realisatietermijn
 • Functionaliteit (binnen geheel van de installatie)
 • Garantietermijnen
 • Betalingsvoorwaarden.

Verzekeringen

Wie een biogasinstallatie heeft, moet rekening houden met de risico’s. Stelregel is risico’s te verzekeren die men zelf niet kan dragen.

De premies voor de verschillende verzekeringen beslaan jaarlijks ongeveer tussen 0,4 en 1,0% van het totale investeringsbedrag. Vaak stelt een financier voorwaarden aan het verzekeringspakket.

In de praktijk blijkt dat een opstalverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (WA) nagenoeg standaard worden afgesloten.

Verder kan een aantal verzekeringen in overweging worden genomen:

 • Milieuaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Machinebreukverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Kredietverzekering.

Voorwerk

U doet er verstandig aan u goed te (laten) informeren over de verschillende verzekeringen en pakketten. Soms worden meerdere verzekeringen in één polis gecombineerd. Een aantal risico’s kan al afgedekt zijn door onderhoudsovereenkomsten met leveranciers. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de afspraken. Dubbel verzekeren is immers zonde.

Naast de inhoudelijke aspecten zijn er uiteraard de nodige financiële afwegingen. Bedenk bijvoorbeeld welk ondernemersrisico u wilt en kunt nemen. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie, maar in geval van schade zult u wel een groter deel zelf moeten betalen.

Een verzekeringsadviseur kan u verder helpen de verzekeringen te vinden die het best bij u en uw bedrijf passen. Hij heeft goed inzicht in de verzekeringen die verschillende verzekeringsmaatschappijen aanbieden en kan u zowel inhoudelijk als financieel advies geven.

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt schade als gevolg van brand, storm, uitstromende mest, wateroverlast, ontploffingen, diefstal, en blikseminslag. Het gaat dus om incidenten met vaak zeer grote financiële gevolgen. Het afsluiten van een opstalverzekering is dan ook sterk aanbevolen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de schade die u of uw medewerkers veroorzaken bij derden tijdens de bedrijfsvoering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt onder andere schade die kan ontstaan wanneer er bezoekers op uw terrein zijn voor een rondleiding, bij onderhoudswerkzaamheden van mensen van buitenaf, of tijdens een inspectie.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Een milieuaansprakelijkheidsverzekering dekt gezondheidsschade die ontstaat bij het werken met milieugevaarlijke stoffen en schade als gevolg van uitstoot of lozing van milieuverontreinigende stoffen. Denk hierbij aan:

 • Gezondheidsschade als gevolg van emissie van ammoniak of methaan.
 • Schade als gevolg van contact met zuren of logen bij membraaninstallaties.
 • Ongevallen tijdens werkzaamheden in de opslagtanks.

Het is belangrijk na te gaan of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze kosten dekt, of dat een aparte milieu-aansprakelijkheidsverzekering moet worden overwogen.

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering vergoedt de schade die u oploopt wanneer uw installatie tijdelijk stil ligt, bijvoorbeeld door lekkage, brand, of inbraak.

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering vergoedt de kosten voor het saneren van bodem of water wanneer hier schadelijke stoffen in zijn terechtgekomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen na lekkage van een vergister, opslagtank, olietank of sleufsilo. Milieugezondheidsschade is normaal gesproken verzekerd via een milieuaansprakelijkheidsverzekering.

Machinebreukverzekering

Deze verzekering vergoedt eventuele schade aan machines die bedrijfsmatig gebruikt worden. Vaak wordt een machinebreukverzekering direct met de offerte van een installatie-onderdeel aangeboden.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering dekt de kosten die voortkomen uit geschillen met leveranciers, afnemers, overheden, en werknemers. Op grond van uw bedrijfsopzet kunt u bepalen of deze verzekering nuttig is voor u. Wanneer u met slechts weinig andere partijen te maken heeft – u gebruikt bijvoorbeeld eigen biomassa en rijdt het digestaat op eigen grond uit – dan is deze verzekering vrijwel overbodig. Besteed in dat geval wel extra aandacht aan de onderhoudsovereenkomst van uw installatie, zodat de kans op vervelende discussies zo klein mogelijk is.

Kredietverzekering

Wanneer u goederen op rekening levert, loopt u de kans dat de klant niet betaalt. Dit risico noemt men het debiteurenrisico. Met een kredietverzekering dekt u zich in tegen het debiteurenrisico. De verzekering vergoedt de misgelopen bedragen.

De voornaamste baten op de balans van een vergistingsbedrijf zijn subsidies en het ‘grijze stroom- of gastarief’ dat betaald wordt door de energiemaatschappij. Dit zijn in hoge mate gegarandeerde opbrengsten. Een kredietverzekering is dan ook meestal overbodig.