Biomassacontracten

Biogasproducenten kunnen biomassacontracten afsluiten met biomassaproducenten. Hierdoor wordt de aanvoer naar een installatie voor een bepaalde periode gegarandeerd en kunnen afspraken worden gemaakt over de te leveren kwaliteit. Hierdoor kan vaak ook biomassa worden afgenomen tegen lagere kosten per ton.
In de praktijk blijkt het echter lastig te zijn biomassacontracten af te sluiten. Redenen hiervoor zijn:

  • Prijsvorming. Door oplopende biomassaprijzen willen leveranciers geen lange termijn contracten afsluiten.
  • Afnamevolume. Producenten willen vaak de garantie dat een afnemer grote tonnages per maand afneemt. Alleen grote biogasproducenten kunnen dergelijke contracten aangaan.
  • Bestaande relaties. Er worden vaak geen nieuwe contracten gegund, om bestaande relaties niet te verstoren. Als het misgaat moet de leverancier immers vaak onder ongunstiger voorwaarden naar de oude afnemer terug.

Hierdoor wordt door de biogasproducenten onvoldoende geprofiteerd van mogelijkheden om de biomassa goedkoper geleverd te krijgen.

Wel lijkt het kansrijk om via collectieve inkoop van biomassa door meerdere biogasproducenten een goede marktpositie te krijgen. Het is ook mogelijk een leverancier van biomassa te laten participeren in het project waardoor deze direct kan profiteren van het gebruik van zijn biomassa en eventueel het groene gas kan gaan gebruiken om zelf te vergroenen.

Oprichten rechtspersoon

Er zijn verschillende redenen waarom voor een biogasinstallatie een aparte rechtspersoon wordt opgericht:

  • Op deze wijze kan de installatie in het kader van de Meststoffenwet worden aangemerkt als intermediaire onderneming, waardoor de voorwaarden voor de mineralenboekhouding gunstiger zijn.
  • Er zijn vaak meerdere investeerders bij betrokken die hierdoor hun belangen en risico’s kunnen verdelen.
  • Er is sprake van een nieuwe onderneming die gemakkelijker aanspraak kan maken op subsidies en fiscale voordelen.
  • Mocht de installatie na verloop van tijd niet meer exploiteerbaar zijn, dan zijn de verschillende investeerders hiervoor niet hoofdelijk aansprakelijk.

Planning bouw

Om de bouwkosten niet onnodig op te laten lopen is het essentieel dat een goede planning wordt opgevolgd waarbij de verschillende werkzaamheden goed op elkaar aansluiten. Hoe langer het duurt voor het eerste biogas wordt geproduceerd, hoe meer voorfinanciering nodig is.

Eisen invoeding

Als groen gas wordt ingevoed in het net van een regionale (RNB) of de landelijke (LNB) netbeheerder, dan moet er aan een aantal eisen worden voldaan. Ten eerste aan de gestelde eisen aan de gaskwaliteit. Hiervoor is een ministeriële regeling (MR) opgesteld die per 1 oktober 2014 is ingegaan en per 1 januari 2019 is aangepast.

Deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

Al het ingevoede gas zal moeten voldoen aan de specificaties zoals genoemd in deze regeling. Ten tweede moet worden voldaan aan de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde codes energie. Deze codes zijn in principe de ‘algemene voorwaarden’ voor de netbeheerders als basis voor een aansluitcontract en worden door de ACM vastgesteld in combinatie met de MR Gaskwaliteit. Op de site van de ACM staan alle actuele codes energie. Op deze pagina staan o.a. de meetcode RNB waarin is vastgelegd op welke wijze er moet worden gemeten als het gas wordt ingevoed. Het zijn behoorlijk technische documenten en als u meer informatie wenst over de aansluitvoorwaarden neem dan contact op met uw regionale of landelijke netbeheerder. Daarnaast is er ook apparatuur ontwikkeld (poortwachter) die specifiek voor de invoeding van groen gas de gaskwaliteit meet en bewaakt. Er zijn ook producenten van biogasinstallaties die deze poortwachter geïntegreerd hebben in hun systeem.