Bouw

In principe laat u de bouw van de installatie aan een aannemer over. Houdt u er rekening mee dat u doorgaans bij uw gemeente de start van de bouwwerkzaamheden formeel moet melden. Verder is het noodzakelijk een goede planning op te stellen zodat de werkzaamheden van de verschillende leveranciers goed op elkaar aansluiten.

Onderhoudsplan

Bij de aanvang van de bouw zijn de installatieonderdelen bekend en doet u er goed aan het totale onderhoudsplan te (laten) schrijven. Dit plan bevat twee belangrijke onderdelen. Ten eerste het noodzakelijk technisch onderhoud van de installaties, zoals aangegeven door de leveranciers. Daarnaast de onderhouds- en inspectiemaatregelen die zijn vermeld in de omgevingsvergunning en worden geëist door bijvoorbeeld de brandweer en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hieronder kunnen dus ook zaken vallen als een bedrijfsnoodplan, een plan voor ongediertebestrijding en een hygiëneprotocol.

Opzet administratie

Verschillende overheidsinstellingen eisen dat bij een normale bedrijfsvoering een aantal zaken wordt vastgelegd:

Gemeente: omgevingsvergunning

De gemeente eist doorgaans een administratie van de aan- en afvoer van biomassa, emissiemetingen, biogasproductie en het zwavelgehalte daarin. Deze moeten op ieder moment bij controle zijn in te zien. Hetzelfde geldt voor keuringsrapporten van milieuvoorzieningen als vloeistofdichte vloeren, fakkels en filters.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): erkenning

De NVWA eist een hygiëneprotocol en een ongediertebestrijdingsprogramma. Daarnaast moet bij export het digestaat uit de installatie worden bemonsterd op salmonella en enterobacteriën. Als in het digestaat meer bacteriën voorkomen dan de EU-verordening dierlijke bijproducten toestaat, is het digestaat niet geschikt voor export. De NVWA voert incidentele controles uit waarbij monsters kunnen worden genomen van het geproduceerde digestaat.

Interessante link

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Meststoffenwet

Als dierlijke mest wordt vergist, geldt een registratieplicht en administratie op grond van de Meststoffenwet. De installatie moet dan voorzien zijn van een relatienummer waar de aan- en afgevoerde mest op wordt geboekt. Verder moet de aan- en afvoer van mest worden bemonsterd op de mineralen stikstof (N) en fosfaat (P) zodat op jaarbasis kan worden vastgesteld of de aan- en afvoer van mineralen met elkaar in evenwicht is. Als meer fosfaat is aangevoerd dan afgevoerd volgt een mineralenheffing.

Interessante link

Melden netwerkbedrijf

Hoewel in de ontwerpfase al contact met de netbeheerder is geweest over de invoedmogelijkheden, is het verstandig om ook gedurende de bouwfase contact te onderhouden met de netbeheerder zodat de invoeding bij de inbedrijfname van de installatie probleemloos verloopt.

Bij de levering van het eerste groen gas moet de installatie van de invoeder voldoen aan de technische code en de voorwaarden van de netbeheerder en dit moet worden aangetoond. De netbeheerder doet waarschijnlijk een meting om zeker te zijn dat aan de eisen wordt voldaan en bij afwijkende kwaliteit voorkomt dat het gas wordt ingevoed. Dit gas moet dan worden afgefakkeld of opnieuw worden opgewerkt wat een flinke schadepost voor de ondernemer is.