Rapport Green Liaisons toont belang hernieuwbare gassen in energie- en grondstoffenhuishouding

By 23 april 2018 januari 24th, 2022 Nieuws
Overhandiging rapport Green Liaisons op 23 april 2018
Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag, op 23 april 2018 in Den Haag het rapport Green Liaisons, hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen. Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050 in ontvangst genomen. Voorzitter Ulco Vermeulen van Groen Gas Nederland benadrukte bij de overhandiging dat dit het eerste rapport is waarin de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof zo specifiek in kaart is gebracht. Hij stelde dat door te innoveren in groen gas de industrie al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik kan verduurzamen. Kirsten Wilkeshuis, plaatsvervangend directeur van Netbeheer Nederland heeft tegelijkertijd een rapport aan EZK overhandigd over de investeringen die netbeheerders kunnen doen om de groei van hernieuwbaar gas tot 3 miljard m3 mogelijk te maken.

Green Liaisons, opgesteld door adviesbureau De Gemeynt, in opdracht van KVGN, Groen Gas Nederland, TKI Nieuw Gas, GasTerra en Gasunie, toont aan dat hernieuwbaar gas de komende decennia nodig is om als energiebron én als grondstof bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening. Hernieuwbaar gas biedt vooral uitkomst waar andere duurzame oplossingen niet of onvoldoende inzetbaar zijn. Dit geldt met name voor toepassingen in de industrie die afhankelijk zijn van hogetemperatuurwarmte. De industrie heeft daarnaast de uitdaging om grondstoffen te verduurzamen. Alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa zijn duurzame materialen te maken. Het rapport schetst hoe de komende decennia hernieuwbaar gas steeds meer wordt ingezet als grondstof, naast de toepassing als duurzame energie.

Het rapport verschijnt op het moment dat het overleg over CO2-reductie plaatsvindt aan diverse klimaattafels. Directeur Groen Gas Nederland Gerd van de Logt hoopt dat het rapport ervoor helpt zorgen dat in het overleg aan de klimaattafels het besef groeit dat energietransitie het niet alleen moet hebben van duurzame stroom (elektronen), maar ook van groene moleculen, groene koolstofmoleculen in het bijzonder. “Het rapport gaat uit van succesvolle realisatie van doelstellingen voor besparing, elektrificatie en warmtenetten. Als het allemaal lukt dan kan het aandeel fossiele moleculen teruglopen van 80% nu naar 40-60%. Groene moleculen zijn hard nodig om ook die resterende 40-60% tijdig af te bouwen. Met betere, innovatieve technieken in aantocht zijn het vooral hernieuwbare gassen die een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kunnen geven. Een tweede impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben.”

Het rapport becijfert dat Nederland rond 2050 ongeveer 11 miljard m3 hernieuwbaar gas kan produceren, resulterend in een totale CO2-reductie van circa 17 megaton. In 2030 is dit 2,6 miljard m3, goed voor 4-5 megaton CO2-reductie. Met een samenhangend ontwikkelprogramma is dit realiseerbaar. De doorontwikkeling van vergisting is een belangrijke pijler. Bijvoorbeeld met superkritische watervergassing dat voor 2020 zal worden opgeschaald. Reststromen worden dan gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is. Ook bioraffinage in combinatie met zeewier kan fors bijdragen aan zowel de eiwittransitie als energietransitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten.

Kirsten Wilkeshuis van Netbeheer Nederland gaf bij de overhandiging van het rapport aan dat de € 300 miljoen aan kosten voor netaanpassingen relatief laag zijn, maar dat wel aanpassingen in de regulering nodig zijn om dit goed van de grond te krijgen.

Interessante links