Rapport naar invoedbeperkingen groen gas

By 29 september 2016 Nieuws
Invoedbeperkingen groen gas 3
Netbeheerder Liander en RVO.nl hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de invoed­beperkingen rond groen gas. Onderzocht zijn het marktmodel, de bekostiging van het gasnet en de huidige maatregelen om invoedbeperkingen te voorkomen. Adviesbureau AT Osborne heeft het onderzoek uitgevoerd.

De onderzoekers concluderen dat invoedbeperkingen voor een belangrijk deel zijn weg te nemen door: een gezamenlijke beleidsagenda van de regionale netbeheerders en GTS, de inrichting van het net op decentrale invoer van groen gas en prikkels voor netbeheerders voor doelmatige invoer.

Kleine invoedbeperkingen op te heffen door coördinerende rol netbeheerders

Als blijkt dat er sprake is van invoedbeperkingen wordt veelal geen SDE+ verstrekt. Ook als de beperkingen betrekking hebben op een klein aantal draaiuren vindt het gehele groengasproject geen doorgang. Dat gaat ten koste van het potentieel aan groengasproductie. Het advies is netbeheerders een coördinerende rol te geven om invoeders en afnemers te informeren over zowel de invoedruimte als de onderhoudsmomenten in het gasnet.

Rijksoverheid kan productie groen gas stimuleren met beleidsaanpassingen

SDE+-subsidie wordt toegekend voor duurzaam opgewekte energie en niet voor vermeden broeikasgassen. De opwekking van energie uit groen gas is weliswaar hoger dan bij zon of wind maar de kosten voor vermeden broeikasgas liggen aanzienlijk lager bij groen gas geproduceerd uit mestvergisting. In de financierings­structuur voor duurzame energie zou de reductie van broeikasgassen beloond moeten worden. Groen gas kan hier tegen een relatief lage kostprijs een bijdrage aan leveren. AT Osborne signaleert verder dat voor de productie van groen gas geen concrete volumes zijn afgesproken met de Rijksoverheid. Hierdoor worden problemen als invoedbeperkingen niet opgelost omdat er geen mijlpalen zijn om naartoe te werken. Het advies is concrete langetermijnafspraken te maken met het Rijk over te behalen volumes groen gas en over een apart budget voor groen gas uit biomassa zodat niet geconcurreerd hoeft te worden met andere vormen van duurzame energie.

Goede rolverdeling netbeheerders voorkomt invoedbeperkingen

De onderzoekers concluderen dat de rolverdeling tussen GTS en de netbeheerders niet duidelijk zijn. In feite draagt niemand verantwoordelijkheid om invoed­beperkingen tegen te gaan. Er bestaan ook geen sancties om een goede netbalancering te waarborgen. Ook is er geen financieringsmodel om de kosten van maatregelen tegen invoed­beperkingen op te vangen. Een oplossing is deze kosten op te nemen in de tarieven. De onderzoekers hebben enkele praktische maatregelen geïnventariseerd om invoed­beperkingen weg te nemen bij onder andere gasoverstorten, gasopslag, netkoppelingen en beperkingen die gelden voor en achter de meter.

Pilot invoeding groen gas

Aanleiding voor het rapport is de pilot Short Term Infrastructure for Gas Storage van Alliander. In de pilot wordt het vullen van de buffer van een CNG-tankstation afgestemd met de invoeding van groen gas door een groengas­producent, zodat op dalmomenten meer groen gas kan worden ingevoed in het 4 of 8 bar RDN. De buffer wordt dubbel gebruikt: voor de normale bedrijfsvoering van het CNG-station en om invoed­beperkingen te voorkomen.

Interessante links